Zrób pierwszy krok wioślarski!
Praktyczne wskazówki dotyczące treningów.


Przygotowaliśmy kilka porad dla Ciebie i Twoich rodziców.
Zapoznaj się z nimi i zostań mistrzem!

shape

Cel projektu


Celem zadania jest stworzenie kompleksowej oferty ukierunkowanej na upowszechnianie sportu, co w efekcie końcowym ma spowodować zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej nie obarczonych presją osiągnięcia wyniku sportowego. Kolejnym celem będzie promocja dyscypliny. Projekt kierowany jest pilotażowo do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 4 województw, jak również do klubów i organizacji sportowych.

Założenia programowe uwzględniają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Program tworzy kompleksową ofertę edukacji sportowej dla najmłodszych adeptów wioślarstwa.

Szczegółowe cele zadania:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zajęcia sportowe.
 2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Dokonanie zmian modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
 5. Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji wioślarstwa jako sportu olimpijskiego.
 6. Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.
 7. Wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich tak aby wzrosła liczba osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia.

Materiały do pobrania


Regulamin – 3. edycja programu "Pierwszy Krok w Wioślarstwie"


Zobowiązuje się wszystkich uczestników programu do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikami programu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z województw objętych programem.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Organizatorzy programu zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom programu dostępu do obiektów sportowych i sprzętu, opieki trenerskiej/ instruktorskiej oraz bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć wynikających z programu.
 4. Każda grupa objęta jest opieką instruktora lub trenera oraz wolontariusza.
 5. Dokumentacja zajęć prowadzona będzie w formie dziennika. Dziennik zajęć uwzględni między innymi:
  • listę uczestników zajęć (imię, nazwisko)
  • frekwencję na zajęciach
  • tematykę i datę zajęć
 6. Przystąpienie do zajęć obliguje uczestników do zapoznania się i przestrzegania regulaminów
 7. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

OBOWIĄZKI TRENERA / INSTRUKTORA

 • Prowadzenie dziennika zajęć dla każdej grupy oddzielnie.
 • Znajomość i sumienne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola miejsc zajęć uczestników. W szczególności sprawdzanie czy aktualny stan odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
 • Kontrola wyposażenia miejsca zajęć.
 • Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednią odzież i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo w czasie zajęć.
 • Niezwłoczne zgłoszenie właściwym jednostkom wszelkich dostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.
 • Natychmiastowe przerwanie zajęć, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiałów itp. zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom.
 • Planowe i okolicznościowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny. Poczucie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach.
 • Włączenie uczestników zajęć do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny.
 • Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć oraz nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego i niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
 • Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Powiadomienie o wypadku prawnego opiekuna, Dyrektora Klubu lub osoby zastępującej Dyrektora. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków zapobiegawczych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnik zajęć ma prawo:

 • Korzystać z obiektu sportowego.
 • Uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach sportowych.
 • Brać czynny udział we wszystkich zajęciach sportowych.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

 • Dbać o podnoszenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego.
 • Respektować polecenia prowadzącego zajęcia i opiekunów.
 • Słuchać poleceń opiekuna grupy oraz punktualnego stawiania się w miejscu zbiórki.
 • Dbać o czystość w miejscu zajęć oraz o higienę osobistą.

Informacje kontaktowe


organizator zadania:

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa

biuro@pztw.pl
koordynatorzy projektu z ramienia PZTW:
– Marcin Ksionek
Specjalista ds. obsługi administracyjnej i organizacji imprez
– Aneta Górecka
Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo
 

Kontakt do województw

Województwo Dolnośląskie
Województwo Lubuskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Zachodniopomorskie

Trwa zapisywanie głosu...